Disclaimers en voorwaarden

Algemeen
TradersOnly is de merknaam voor online beleggingsdiensten van TradersOnly BV, met statutaire zetel te Gouverneurlaan 4, 6002 EC Weert, Nederland, met KvK nr. 34367305, hierna “TradersOnly” genoemd. TradersOnly beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten.
De Algemene Voorwaarden van TradersOnly zijn steeds terug te vinden op deze website en kunnen steeds aangevraagd worden via support@tradersonly.nl.

 

Informatie op deze website
TradersOnly verstrekt geen juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van TradersOnly mogen niet beschouwd worden als juridisch of fiscaal advies. Alle publicaties van TradersOnly inclusief deze website zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen persoonlijk beleggingsadvies, advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen of aanbieding om te handelen in effecten. De informatie op deze website is gebaseerd op een groot aantal externe bronnen die door TradersOnly als betrouwbaar worden geacht. TradersOnly biedt echter geen enkele garantie op de juistheid ervan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de correctheid of volledigheid van de gegevens die op deze website zijn terug te vinden. TradersOnly kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van internetlinks die zijn terug te vinden op deze website. De informatie op deze sites is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verdere distributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TradersOnly. Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt, moet vooraf schriftelijk door TradersOnly worden goedgekeurd.

 

Privacy
TradersOnly respecteert de privacy van haar cliënten. TradersOnly gebruikt persoonlijke gegevens van haar cliënten voor het uitvoeren van haar contractuele rechten en verplichtingen en met het oog op het beheer van het klantenbestand. TradersOnly kan deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van diensten of producten. De cliënt kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk verstuurd te worden naar TradersOnly. Door informatie aan te vragen bij TradersOnly geeft u toestemming aan TradersOnly om u zowel via e-mail, via post als telefonisch te benaderen. U kan zich hiervoor afmelden door een eenvoudige aanvraag te sturen naar support@tradersonly.nl. U heeft ook steeds het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig te laten aanpassen. TradersOnly kan, zonder daartoe verplicht te zijn, alle telefoongesprekken met haar medewerkers naar of vanuit de kantoren van TradersOnly registreren en opnemen.

 

Toepasselijk recht
Deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Klachtenprocedure
TradersOnly beschikt over een procedure voor de behandeling van klachten. Deze kunnen schriftelijk (per post of via e-mail) worden verstuurd. TradersOnly zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of via e-mail de ontvangst ervan bevestigen en een termijn meedelen waarbinnen de klacht behandeld zal worden. De verantwoordelijke voor de behandeling van klachten bij TradersOnly is de compliance officer. TradersOnly is conform art. 4:17 Wft aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder het aansluitnummer 400.000107.

 

Wijzigingen
TradersOnly behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de inhoud van deze website of documenten op deze website aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande verwittiging.


Ⓒ TradersOnly BV