De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico’s verbonden. De risico’s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico’s met zich mee brengt. Vooral het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. De cliënt dient zich in alle gevallen terdege bewust te zijn van de risico’s.

Zeker bij het beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in buitenlandse effecten vaak rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico.

Beleggen in het algemeen, in het bijzonder met hefboomproducten als Futures, Opties en CFD's is niet per definitie voor iedereen geschikt. Verzeker uzelf daarom vooraf van een goed begrip van de mogelijkheden en risico’s van hefboomproducten. Het risico bestaat dat de belegger niet het volledige, oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag terug ontvangt. Hierdoor kan de financiële aansprakelijkheid groter zijn dan de som van uw geïnvesteerde bedrag.

Eventuele veranderingen in commissiekosten kunnen ook van invloed zijn op uw investering, zowel opwaarts, als neerwaarts. Bij twijfel is het aan te bevelen dat u advies zoekt. Eventueel genoemde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst. Voordat u overgaat tot het openen van een rekening dient u er zorg voor te dragen de risico's goed te begrijpen en volledig kennis te hebben genomen van de hierover beschikbare documenten. Voor meer informatie of als u vragen heeft over beleggen kunt u altijd met ons contact opnemen.

Hieronder worden de kenmerken van de effecten besproken waarin voor de cliënt mag worden gehandeld, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico’s. Door ondertekening van de openingsdocumenten van TradersOnly erkent u akkoord te zijn met de Algemene voorwaarden en dat u bewust bent van deze risico’s. De inhoud van dit document is niet uitputtend waardoor de cliënt zelf verantwoordelijk is om bijkomende informatie op te vragen indien hij/zij meent onvoldoende inzicht te hebben in de werking van de beleggingsrisico’s verbonden aan één of meerdere financiële instrumenten.

Indien u vragen heeft over de door TradersOnly aangeboden financiële producten kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar op +31 495 583 385 of per e-mail op support@tradersonly.nl.

Liquiditeiten

Liquiditeiten zijn beleggingen in EUR of in andere deviezen met een vooraf vastgestelde rente en een looptijd tussen 1 uur en 24 maanden. Deze beleggingen vinden plaats bij een financiële instelling die deze liquiditeiten zelf kan herplaatsen bij andere financiële instellingen.

Risico’s
Wisselkoersrisico: voor beleggingen in deviezen kan de waarde uitgedrukt in EUR schommelen.

Aandelen

Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit. Een aandeel vertegenwoordigt risicokapitaal en de vergoeding ervan, het zogeheten dividend, is onzeker. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul.

De koers van een aandeel is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten, macroeconomische ontwikkelingen, nieuws over de onderneming en/of sector en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Risico’s
Wisselkoersrisico: voor aandelen uitgedrukt in een andere munteenheid dan euro. Risico op ondernemingsniveau: In geval van faillissement van de onderneming waarin belegd is, kan de waarde van uw aandelen teruglopen tot nul. De waardeontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten, de dividendpolitiek en de kwaliteit van het management. Koersrisico: de koersen kunnen (aanzienlijk) dalen, ten gevolge van verslechterende macroeconomische omstandigheden, specifieke bedrijfsomstandigheden (bijvoorbeeld een aanhoudende staking), of ten gevolge van algemene marktpsychologie. Dividendrisico: De hoogte van het dividend hangt af van de winst die de onderneming maakt en van de vraag of en hoeveel winst er aan de aandeelhouders uitgekeerd zal worden. De onderneming kan in slechte marktomstandigheden het dividend (tijdelijk) verlagen of zelfs volledig schrappen.

Certificaten van aandelen

Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt).

Risico’s
De risico’s zijn in principe dezelfde als de risico’s van gewone aandelen.

Beleggingsfonds, afgekort fonds

Beleggingsfondsen bieden de mogelijkheid aan beleggers om deel te nemen aan een grotere portefeuille effecten die door professionele beheerders wordt beheerd. De kwaliteit van het beheer is te volgen aan de hand van tabellen met vergelijkende returns.

Een beleggingsfonds is een gemeenschappelijke portefeuille van een groot aantal aandeelhouders om te kunnen profiteren van de veronderstelde deskundigheid van de beheerder van het betreffende beleggingsfonds en van een (veel) grotere mate van spreiding ter vermindering van het risico op ondernemingsniveau.

Het betreft nog steeds het beleggen in effecten (aandelen, obligaties, cash en/of vastgoed), er is dus sprake van risicodragend kapitaal. Bovengenoemde kenmerken en risico’s van deze effecten gelden ook voor beleggingsfondsen. De waardeontwikkeling van een beleggingsfonds is afhankelijk van de stemming op de beurs, de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de onderliggende ondernemingen. Door (een hoge mate van spreiding) over een (groot) aantal verschillende ondernemingen zal de koersontwikkeling van één specifieke onderneming slechts beperkt invloed hebben op de waarde ontwikkeling van een beleggingsfonds.

Risico’s
De waarde van een beleggingsfonds wordt bepaald door de koersontwikkeling van de gehele beurs, van een bepaalde sector of regio. Beleggingsfondsen met een hoge mate van spreiding over veel verschillende ondernemingen, sectoren en regio’s zijn evenzeer blootgesteld aan marktrisico. Spreiding vermindert dus niet de gevolgen van een algemene marktdaling. Beleggingsfondsen met een beperkte spreiding in een specifieke sector of regio bieden sectorrisico (bijvoorbeeld automatiseringssector) of regiorisico (bijvoorbeeld Azië).

Opties

Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de schrijver) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid grondstoffen, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een call-optie) of te verkopen (we spreken dan van een put-optie) tegen een prijs die van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking).

Er bestaan optiecontracten op individuele aandelen, beursindexen, obligaties, deviezen, goud, olie, … Men onderscheidt opties van het Europese type, waarbij de optiecontracten enkel uitoefenbaar zijn op de vervaldag van het contract, en opties van het Amerikaanse type, waarbij de optiecontracten gedurende de hele looptijd van het contract uitoefenbaar zijn. De tegenpartij van een koper van een calloptie is de schrijver (verkoper) van de call-optie en de tegenpartij van een koper van een put-optie is de schrijver van de put-optie.. De premie die dient te worden betaald, is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde.

Het kopen van opties

Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld obligaties of een vastgestelde hoeveelheid dollars) te kopen (call-optie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie.

Risico’s
De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). Tijdsaspect: voor kopers van opties speelt de factor tijd een grote rol. In de optiepremie zit namelijk een tijd- en verwachtingswaarde verweven. Wanneer de vooropgestelde prijs niet wordt overschreden in stijgende richting (call) of in dalende richting (put) voor of met het verstrijken van de vervaldatum, dan loopt de optie waardeloos af.

Het verkopen of schrijven van opties

Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van de call-optie) of af te nemen (schrijver van de put-optie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus een leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt.

Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een calloptie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de cliënt kan dus leveren). Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen deze tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden gekocht ten behoeve van de levering aan de koper van de optie. Het schrijven van put-opties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de put-optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de schrijver een zekerheid (margin) te voldoen.

Risico’s
De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt bij het gedekt en het ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een call-optie kan bijvoorbeeld het rendement op een effectenportefeuille verhogen. Bij het ongedekt schrijven van callopties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor de cliënt geschikt is, mede gelet op de financiële positie van cliënt en het doel van de belegging van cliënt.

Obligatie

Een obligatie is een effect in de vorm van een schuldbewijs. Het drukt een schuldbekentenis uit van de lener of debiteur tegenover de uitlener. Een obligatie is een eigendomsbewijs van een schuldtitel die een onderdeel is van een obligatielening. Door de uitgifte van een obligatielening kan de uitgevende instelling vreemd vermogen (geleend geld) aantrekken om bijvoorbeeld investeringen te financieren.

Een obligatie geeft recht op (meestal) een vaste rente en op terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd. Obligaties kennen geen stemrecht en geven ook geen eigendomsrecht in de uitgevende instelling. Uitgevers van obligaties zijn ondernemingen, publieke instellingen en landelijke- en lokale overheden. Er bestaan verschillende soorten obligaties met elk een eigen kenmerk: nulcoupon-, winstdelende-, achtergestelde-, converteerbare-, enz.

Risico’s
Wisselkoersrisico: voor obligaties uitgegeven in een andere munt dan euro. Zwakkere munten geven doorgaans meestal een hogere rente, maar u dient ernstig rekening te houden met wisselkoersverliezen. Niet-betalingsrisico: de kredietwaardigheid van de debiteur zal de terugbetaling van de rente en/of geïnvesteerd kapitaal bepalen. Zwakkere debiteuren zullen sneller aan hun verplichtingen verzaken. Rentevoetrisico: Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe gevoeliger de obligatie is voor renteontwikkelingen. Elke (forse) daling van de marktrente leidt normaal gezien tot een (forse) koersstijging van de obligatie en omgekeerd.

Converteerbare obligatie

Dit is een bijzondere vorm van een obligatie: het is een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger), tijdens een bepaalde periode (de zogenaamde conversieperiode) inwisselbaar is in een ander soort effecten, meestal aandelen van de uitgevende instelling (maar het kan ook gaan om een nieuwe obligatie). Converteerbare obligaties zullen een lagere rente geven dan de rente die geboden wordt door gewone obligaties die op hetzelfde ogenblik uitgegeven werden omwille van deze keuzemogelijkheid.

Risico’s
De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico’s wordt daarom verwezen naar de risico’s die zijn verbonden aan deze effecten. De lagere rentevergoeding dan op een klassieke obligatie zal moeten gecompenseerd worden door de kans dat via de conversie een additionele opbrengst zal worden gehaald.

Reverse convertible

Het principe van de reverse convertible is identiek aan de converteerbare obligatie. Echter bij deze obligatie is het de keuze van de uitgevende instelling om op vervaldag eventueel een bij uitgifte van de lening vastgesteld aantal aandelen uit te keren, in plaats van een geldbedrag terug te betalen. Het mag duidelijk zijn dat een uitgevende instelling dit alleen doet als die aandelen minder waard zijn dan het geldbedrag dat als alternatief moet worden uitbetaald.

Risico’s
Deze obligatie heeft dus in feite dezelfde kenmerken en (verhoogde) risico’s als een verkochte putoptie. Voor dit verhoogd risico wordt echter wel een hoger rentepercentage vergoed.

Warrant

Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen of obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta’s) te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs van de uitgevende instelling die ze beschikbaar heeft gesteld.

Risico’s
De risico’s die zijn verbonden aan warrants zijn vergelijkbaar met de risico’s die zijn verbonden aan het kopen van callopties. Warranteigenaars kunnen hun volledige inleg verliezen wanneer hun warrant waardeloos afloopt op de vervaldatum. Volatiliteit & liquiditeit: warrants kennen vaak een heel volatiel koersverloop en zijn soms beperkt verhandelbaar. Emittent: de solvabiliteit van de uitgever is belangrijk. Indien deze zijn verplichtingen niet kan nakomen wordt de warrant waardeloos.

Exchange Traded Fund (ETF) en Open End-certificaten

Een Exchange Traded Fund (ETF), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, en Open End-certificaten zijn beursgenoteerde fondsen die nauwgezet de prijs van een onderliggende waarde of een mandje van onderliggende waarden volgen. Die onderliggende waarde kan sterk verschillen, gaande van aandelen, beursindexen, sectorindexen tot individuele grondstoffen of andere activa. Er bestaan ook ETF’s die in waarde stijgen als de onderliggende effecten in waarde dalen. De koper van ETF’s dient zich hier van bewust te zijn.

Risico’s
Emittent: de uitgever van de tracker of het certificaat dient solvabel te zijn. Verder wordt het risico van dergelijke effecten voornamelijk bepaald door de prijsbewegingen van de activa waarin de ETF belegd is. Sommige ETF’s hebben een heftboomwerking waardoor grotere koersschommelingen dan de onderliggende waarden mogelijk is.

Grondstoffen

Grondstoffen vormen een aparte activaklasse. Tot de grondstoffen behoren o.a. goud, zilver, palladium, platina, koper, zink, aluminium, steenkool, aardgas, petroleum, enz. en ook landbouwproducten als koffie, suiker, tarwe, sojabonen, cacao, palmolie, enz. Risico’s Grondstoffen kunnen niet failliet gaat. Er is dan ook geen debiteurenrisico. Grondstoffen geven geen inkomen. De winst dient te komen uit koersappreciatie. Heel wat grondstoffen worden verhandeld op markten buiten de Eurozone. Zij zijn onderhevig aan het wisselkoersrisico. De koersen van grondstoffen kunnen sterk schommelen door economische of politieke omstandigheden.

Vastgoedcertificaten

Vastgoedcertificaten zijn schuldvorderingen, die al dan niet beursgenoteerd zijn en die een variabele interest bieden. Houders van dergelijke certificaten hebben recht op de winstuitkeringen van het onderliggend onroerend goed, met name de netto-inkomsten die voortvloeien uit het gebouw, en alle netto-uitkeringen wanneer de gebouwen verkocht worden.

Risico’s
Het risicoprofiel van vastgoedeffecten ligt tussen dat van aandelen en obligaties. Het eigendomsrisico betreft veelal één enkel of een beperkt aantal gebouwen en zal bepalend zijn, naast de trends van de financiële markten en de algemene vastgoedmarkt, voor de waarde van het vastgoedcertificaat en zijn verwacht inkomen. Bij leegstand van de gebouwen kunnen de opbrengsten fors dalen.

Future of Termijncontract

Een future is de Engelse benaming voor een termijncontract. Een future is een verhandelbare overeenkomst tussen koper en verkoper om een bepaalde onderliggende waarde te leveren op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst, tegen betaling van een overeengekomen prijs. Een opvallend kenmerk bij futures is, net als bij opties, de grote mate van standaardisering. De contractgrootte, onderliggende waarde en de looptijd van de future staan vast. Zowel de koper als de verkoper gaan een verplichting aan, in tegenstelling tot opties waar slechts de schrijver een verplichting aangaat. Het gaat hierbij dus om een plicht. Dat betekent dat de koop/verkoop altijd doorgaat. De waarde van de future is afhankelijk van de onderliggende waarde. Een future heeft dus altijd betrekking op een onderliggende waarde. Futures kunnen betrekking hebben op grondstoffen (commodity futures) of financiële waarden, zoals aandelen, obligaties, deposito’s, schatkistcertificaten, indexen en deviezen (financial futures).

Future optie

Een optie is het recht, niet de plicht, een futurecontract te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs. Als trader koop je future opties om te speculeren op een stijging of daling van de prijs van futurecontracten. Je koopt een call future optie als je gelooft dat de onderliggende futureprijs zal stijgen, je koopt een put optie als je denkt dat de onderliggende futureprijs zal dalen.

Risico’s
Volatiliteitsrisico: een belegging in futures is speculatief en het risico, alsook de verwachte opbrengst zijn groter dan die van aandelen of obligaties. Een geringe prijsfluctuatie van de onderliggende activa kan onmiddellijk tot een aanzienlijk verlies leiden, met als gevolg een verzoek tot bijstorting in de waarborg van een bedrag dat meer bedraagt dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.

Contracts for Difference (CFD’s)

CFD’s zijn beleggingsinstrumenten, waarmee een belegger kan inspelen op een stijgende of dalende koersbeweging van een aandeel, een index of een andere onderliggende waarde. Met CFD’s gaat een belegger een contract aan waarbij hij speculeert op de beweging op een financieel instrument (zoals grondstoffen, beursindices, obligaties, aandelen) tussen de begin- en einddatum van het contract. De winst wordt gemaakt door de koersschommelingen van het gekozen product. De einddatum van het contract ligt trouwens niet vast, zoals bijvoorbeeld bij opties of futures, maar wordt door de belegger zelf gekozen.

Risico’s
De CFD handel is gekenmerkt door een hoge risicograad. De initiële marge (dekking) is relatief klein in vergelijking met de nominale waarde van het contract. Het hefboomeffect is dus groot. Een kleine beweging in de markt zal proportioneel een veel grotere impact hebben op de effectenrekening. Dit kan in uw voordeel maar ook in uw nadeel werken.

CFD’s zijn complexe producten waarbij er een groot risico bestaat om op een hoog tempo geld te verliezen als gevolg van het hefboomeffect. Van de particuliere beleggers die bij TradersOnly in CFD’s traden, realiseert 60,5% verlies. Alvorens je in CFD’s handelt dien je na te gaan of je begrijpt hoe CFD’s werken en of je het jezelf kunt veroorloven om je geld te verliezen.

Turbo’s, Speeders, Sprinters

Een turbo, speeder of sprinter is een op de beurs genoteerd gestructureerd product waarmee met een hefboom kan worden ingespeeld op een stijgende (turbo long) of dalende koersbeweging (turbo short) van verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties, indices, grondstoffen en valuta’s. Kenmerkende elementen zijn het financieringsniveau en het “stop loss” niveau.

Risico’s
Door de hefboom is een belegging in turbo’s, speeders of sprinters risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. U kunt in sommige gevallen uw gehele inleg verliezen. Wij raden u daarom aan om bij elk product de bijbehorende productinformatie, zoals brochure en prospectus, goed te bestuderen.

Valuta of Forex

De Foreign Exchange markt, die ook vaak Forex of FX markt genoemd wordt, is de grootste en meest transparante financiële markt ter wereld. De Engelstalige term "Foreign Exchange" betekent, het tegelijkertijd kopen van de ene valuta en verkopen van de andere. Valutacontracten kunnen doorlopend verhandeld worden. Er worden doorlopend valutaprijzen geafficheerd vanaf zondagavond tot vrijdagavond. Valuta’s worden verhandeld in paren en daarom worden zo ook op die manier vermeld, met een schuine streep ertussen. De eerste afkorting slaat op de basis, leidende of primary valuta; en de tweede slaat op de "secondary currency". Vaak wordt een dergelijk paar gevolgd door een 5-cijferig getal, bijvoorbeeld 1.2788. Dit getal slaat op de verhouding tussen de twee valuta. Met andere woorden hoeveel van de ene valuta heb je nodig om de andere te kopen. Omdat valuta verhandeld worden in paren, is het belangrijk om bij de wijziging van een wisselkoers de valuta te kopen waarvan u denkt dat deze sterker zal gaan worden en de andere juist verkopen.

Risico’s

Marktrisico: Risico verbonden aan de prijsbeweging van het valutapaar dat wordt verhandeld, primair als gevolg van een wijziging van de economische en/of politieke omstandigheden. Liquiditeitsrisico: Risico als gevolg van verminderde liquiditeit van een valutapaar, gewoonlijk als gevolg van onverwachte wijzigingen in economische en/of politieke omstandigheden.

Short gaan in effecten

Als u short gaat in effecten (aandelen) verkoopt u aandelen zonder deze in bezit te hebben. Later koopt u de aandelen terug. Als de koers is gedaald, heeft u winst gemaakt. Uiteraard geldt omgekeerd dat wanneer de koers is gestegen, u verlies maakt. U kunt zowel intra day (gedurende de dag) als over-night (voor meerdere dagen) short gaan.

Risico’s

Indien een effect waarin u bent short gegaan, stijgt in waarde, dient u meer te betalen voor het sluiten van de positie dan u ontvangen heeft bij het openen van de positie (het short gaan). Het verlies kan hoger oplopen dan uw kapitaal.

Complexe financiële instrumenten

Opties, warrants, futures, CFD’s, turbo’s en speeders zijn complexe financiële instrumenten die risicovol en speculatief kunnen zijn. Ze moeten bijgevolg altijd worden verhandeld met kennis van zaken en enkel door ervaren beleggers. U dient zich steeds in detail te informeren over de kenmerken en risico’s van deze effecten. Gezien het risicovolle karakter, dient u er rekening mee te houden dat u het vermogen dat u belegt in opties, warrants, futures, CFD’s, turbo’s en speeders alsook het vermogen om de eventuele risico’s van deze transacties te compenseren, niet nodig heeft om te voorzien in uw levensonderhoud of voor voorziening van uw pensioen. Het gaat om producten zonder vast of zeker inkomen die al hun waarde kunnen verliezen, met name na de afloop ervan en om instrumenten met een grote hefboomwerking die kan leiden tot een snelle ontwikkeling van nadelige posities.

Overige

In het voorgaande zijn niet alle kenmerken van alle effecten en de daaraan verbonden risico’s beschreven. Bij het kiezen van beleggingen dient u een goede afweging te maken welke effecten binnen uw beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico’s verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten en opties op termijncontracten, en derivaten in het algemeen, kunnen zeer risicovol zijn. Wij raden u aan alleen in deze risicovolle beleggingen te handelen indien dit past binnen uw beleggingsprofiel, u zich terdege bewust bent van de risico’s ervan en de (eventuele) verliezen kunt en wilt dragen.

Voor wie zijn de diensten van TradersOnly geschikt?

TradersOnly biedt u een ruim aanbod aan beleggingsmogelijkheden, met daarnaast content en verschillende tools. Zo wordt u de beste belegger die u kunt zijn. Het product en de service die u van TradersOnly kunt verwachten zijn uitermate geschikt voor de actieve, ervaren belegger.

Dit heeft echter ook de keerzijde dat de diensten van TradersOnly minder geschikt voor u kunnen zijn als u nog geen ervaring in beleggen heeft. Om deze reden toetsen wij tijdens het openen van een rekening uw kennis en ervaring in alle bovengenoemde producten. Over het algemeen dient u minimaal één jaar ervaring in een product te hebben om in dit product te kunnen beleggen bij TradersOnly. Voor complexe producten (zoals opties en futures) is minimaal twee jaar ervaring vereist. Tot slot verwachten wij dat u tot op heden minimaal 100 transacties heeft uitgevoerd (in alle producten bij elkaar opgeteld).

Voldoet u aan bovenstaande vereisten? Dan zijn wij ervan overtuigd dat TradersOnly u de mogelijkheden en service kan bieden die u verdient. Open een rekening en profiteer net als andere actieve beleggers van de voordelen bij TradersOnly.

Voor wie zijn de producten passend?

TradersOnly biedt u toegang tot een zeer ruim aanbod aan financiële producten. Het is echter van belang dat u voor u in een product gaat handelen voldoende kennis over het product heeft. Hieronder vindt u per productgroep een document waarin u meer informatie kunt vinden over onder andere de kenmerken van het product en of het product bij uw persoonlijke ervaring, investeringsdoelstelling en beleggingshorizon past.

Productkenmerken – AandelenProductkenmerken – Futures
Productkenmerken – BeleggingsfondsenProductkenmerken – Hefboomproducten
Productkenmerken – CFD’sProductkenmerken – Obligaties
Productkenmerken – ETF’sProductkenmerken – Opties
Productkenmerken – ForexProductkenmerken – Warrants

ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV